Έλεγχοι Οικοπέδων

800,00 

Περιγραφή

Υλοποίηση δράσεων διαβούλευσης για φορείς δημοσίου τομέα –   Έρευνες (πχ προσωπικές συνεντεύξεις, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, έρευνες  αγοράς)