Τεχνική Αξιολόγηση Κτιρίων

1.500,00 

Περιγραφή

Υλοποίηση δράσεων διαβούλευσης για φορείς δημοσίου τομέα – Συγκεντρώσεις (πχ για θέματα δημόσιου απολογισμού, συνελεύσεις γειτονιάς), για την αποτύπωση των και θέσεων ή / και την παρουσίαση αποτελεσμάτων §